jQuery+CSS3分步向导手风琴切换代码

作者 : 小刺猬 本文共1186个字,预计阅读时间需要3分钟 发布时间: 2020-08-6 共138人阅读

jQuery+CSS3分步向导手风琴切换代码

这是一款非常实用简洁的手风琴样式,jQuery+CSS3分步向导手风琴切换代码,按步骤点击展开手风琴效果代码。

js代码

<script src="js/jquery-1.11.0.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(window).load(function(){	
	$(".done").click(function(){
		var this_li_ind = $(this).parent().parent("li").index();
		if($('.payment-wizard li').hasClass("jump-here")){
			$(this).parent().parent("li").removeClass("active").addClass("completed");
			$(this).parent(".wizard-content").slideUp();
			$('.payment-wizard li.jump-here').removeClass("jump-here");
		}else{
			$(this).parent().parent("li").removeClass("active").addClass("completed");
			$(this).parent(".wizard-content").slideUp();
			$(this).parent().parent("li").next("li:not('.completed')").addClass('active').children('.wizard-content').slideDown();
		}
	});
	
	$('.payment-wizard li .wizard-heading').click(function(){
		if($(this).parent().hasClass('completed')){
			var this_li_ind = $(this).parent("li").index();		
			var li_ind = $('.payment-wizard li.active').index();
			if(this_li_ind < li_ind){
				$('.payment-wizard li.active').addClass("jump-here");
			}
			$(this).parent().addClass('active').removeClass('completed');
			$(this).siblings('.wizard-content').slideDown();
		}
	});
})
</script>
VIP免费 永久VIP免费

已有0人支付


刺猬源码 » jQuery+CSS3分步向导手风琴切换代码

刺猬QQ交流群号多少?
363432
刺猬官方有技术支持吗?
有的,但技术支持是有偿服务哦,咨询右下角的在线客服吧!
下载的资源不能使用怎么办?
如果在本站下载的资源不能使用,一经确认可以联系在线客服退款。

发表评论

刺猬源码网,累计帮助1000+用户成功建站,为草根创业提供助力!

立即查看 了解详情